1. MTB-Tilburg is een door-en-voor-elkaar club. We verwachten dat iedereen zich regelmatig laat zien én zich positief inzet voor de club. Initiatieven van leden voor leuke activiteiten, die iets met mountainbiken te maken hebben, worden van harte ondersteund.
 2. Mountainbiken doen we in de natuur en daar willen we allemaal nog lang van genieten. We laten dus niets ‘achter’ onderweg en respecteren mede-natuurgenieters. Ook respecteren we medeweggebruikers op de aanlooproutes door ons te houden aan de verkeersregel.
 3. Het dragen van een helm is tijdens tochten in verenigingsverband altijd en voor iedereen verplicht. Daarbuiten raden we het aan omdat we iedereen graag als lid willen houden.
 4. Het dragen van clubkleding (zomer- en wintertenue) is bij deelname aan verenigingsactiviteiten verplicht. De kleding kan via de vereniging aangeschaft worden. De verenigingskleuren zijn zwarte tekst op een gele ondergrond.
 5. Wij verwachten dat elk lid in het bezit is van materiaal (en kennis) voor het onderweg repareren van een lekke band of een gebroken ketting.
 6. Deelname aan activiteiten van de vereniging is altijd op eigen risico. Leden die aansprakelijk zijn voor schade toegebracht aan derden, vrijwaren de vereniging van alle aanspraken die deze derden jegens de vereniging zouden kunnen doen gelden. Door het lidmaatschap van de NTFU zijn alle leden en de vereniging tot bepaalde bedragen verzekerd tegen de meest gangbare risico’s. Daarmee is echter niet alle kans op schade gedekt
 7. Correspondentie binnen de vereniging gaat in principe via email en de website www.mtbtilburg.nl. Van leden wordt verwacht dat zij over een emailadres beschikken en dit zelf aan de ledenadministratie doorgeven.
 8. Van de leden wordt verwacht dat zij uiterlijk een week van tevoren via de website doorgeven of zij wel of niet meedoen aan de activiteit van ‘de kalender’. Deelname is zeker niet verplicht, elkaar tijdig inlichten wel. Vanzelfsprekend gaan we er van uit dat je niet op het allerlaatste moment afzegt. Dat is immers niet leuk voor degenen die de activiteit georganiseerd hebben
 9. Alle leden die zich hebben aangemeld voor een verenigingsactiviteit waaraan kosten zijn verbonden, zijn verplicht het vastgestelde bedrag van deze verenigingsactiviteit te betalen aan de vereniging of de organisator, tenzij zij zich uiterlijk 14 dagen van tevoren hebben afgemeld
 10. De vertrektijd bij de startplaats van de MTB-tochten op de kalender is in principe 9.00 uur. Deelnemers regelen zelf wie met wie samen naar de startplek rijdt. De vertrektijd van de auto’s wordt op de website aangegeven en wordt zodanig gekozen dat we om 9.00 uur op de fiets kunnen zitten.
 11. Bij uitgepijlde tochten wachten we op elkaar op de pauzeplaats en bij het eindpunt. Bij ‘vrije’ tochten geldt de afspraak dat we bij iedere kruising of splitsing zoveel mogelijk rechtdoor of met de bocht mee fietsen. Mochten er achter ons mensen uit het zicht zijn, dan wachten we bij een afslag. We houden dus allemaal bij iedere afslag de achterliggers in de gaten.
 12. Het lidmaatschapsjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot en met 31 december. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks door de ledenvergadering vastgesteld. In het bedrag is de contributie voor het lidmaatschap van de NTFU en de jaarlijkse sticker van Natuurmonumenten inbegrepen. Voor 2012 is de contributie vastgesteld op € 60 per jaar en de inschrijfkosten voor nieuwe leden op € 10 (éénmalig). Nieuwe leden die zich na 1 juli of na 1 oktober van het lopende verenigingsjaar aanmelden betalen een door het bestuur vast te stellen verlaagd tarief.
 13. De kosten van deelname aan toertochten en de reiskosten worden door de deel­nemers zelf betaald. Hetzelfde geldt voor de buitenlandse activiteiten. Degenen die meerijden betalen gezamenlijk aan de chauffeur de brandstofkosten. De chauffeur wordt dus vrij gehouden.
 14. Aanmelding als lid gebeurt bij de penningmeester, die de ledenadministratie bijhoudt. Bij de eerste aanmelding wordt een bedrag aan inschrijfkosten (€ 10) in rekening gebracht.
 15. Het lidmaatschap wordt bij de ingang van het nieuwe jaar stilzwijgend verlengd met een jaar. Opzegging van het lidmaatschap dient jaarlijks vóór 1 december schriftelijk of per email bij de penningmeester te gebeuren.
  Aspirant-leden kunnen zich bij de penningmeester aanmelden en zijn van harte welkom om enkele keren mee te fietsen tijdens verenigingsactiviteiten. De helmplicht is er echter ook voor hen. Bovendien geldt voor de aspirant-leden nog meer dan voor de leden dat zij volledig voor eigen risico meefietsen.
 16. Ter voorkoming van ‘achterdeur-politiek’ en ‘verborgen agenda’s verwachten we dat de leden als ze iets te zeggen hebben over één van de andere leden dit rechtstreeks naar de betreffende persoon doen (en niet achter iemands rug om). Bovendien verwachten we dat als iemand iets te zeggen heeft over de vereniging, dit op de ledenbijeenkomst gebeurt.
 17. De leden kunnen via email aan elkaar doorgeven als zij iets te koop hebben of naar iets op zoek zijn. De daarop eventueel volgende koop en verkoop is echter een zaak voor de individuele leden zelf. De vereniging staat daar verder buiten, behalve als het om de verplichte clubkleding gaat. In dat geval spreekt het bestuur met de leverancier af wat onder de verplichte clubkleding valt en welke prijs de leden daarvoor moeten betalen.
 18. De leden mogen elkaar aanspreken op de regels in dit huishoudelijk reglement over ‘gewenst’ gedrag. Het bestuur zal dat waar mogelijk stimuleren door het goede voorbeeld te geven.
 19. Bij conflicten tussen leden onderling, neemt het bestuur in principe een neutrale positie in. Indien mogelijk en gewenst bemiddelt het bestuur bij het vinden van een oplossing.

Tilburg, mei 2007. Geactualiseerd, maart 2012.